godło

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Marek Imiela

ul. Stanisława Moniuszki 3/2, Toruń

Czym zajmuje się komornik

  • Komornik sądowy to organ władzy publicznej, który posiada własne kompetencje. Do jego głównych obowiązków należy wykonywanie orzeczeń sądowych. Przy wykonywaniu swoich czynności komornik kieruje się przepisami prawa oraz dobrem wymiaru sprawiedliwości.
  • Zakres obowiązków komornika sądowego:
    • Komornik sądowy zobowiązany jest do wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym. Wspomniany organ władzy publicznej zajmuje się także wykonywaniem innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.
    • Komornik sądowy zajmuje się także sporządzaniem protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia (na zarządzenie sądu lub prokuratora). Protokół stanu faktycznego komornik wykonuje także na wniosek zainteresowanego. Zawarte są w nim naoczne spostrzeżenia komornika poczynione w toku osobistych oględzin.
    • Poza wyżej wymienionymi obowiązkami wynikającymi z kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, w zakres kompetencji komornika wchodzi również m.in. prawo do doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczenia, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty. Dodatkowo, na wniosek strony organ ten zajmuje się również zapewnieniem pieczy nad licytacjami o charakterze publicznym, a także dokonuje spisu inwentarzu spadkowego lub zabezpieczenia spadku.

Copyright © Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Marek Imiela ul. Stanisława Moniuszki 3/2, Toruń